Skip to content

Chúc mừng sinh viên khoa Hệ thống Thông tin có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Quốc tế IEEE CSDE 2021 

Bài báo “Using machine learning to create a credit scoring model in banking and finance” của sinh viên khoa Hệ thống Thông tin đã được chấp nhận đăng tại Hội nghị Quốc tế IEEE CSDE 2021. Bài báo do sinh viên Trần Hoàng Long thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Cao Thị Nhạn

Tóm tắt nghiên cứu:

Thời gian gần đây, tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm quan trọng trong số tất cả sản phẩm tín dụng mà các ngân hàng cung cấp trên thị trường. Các ngân hàng và tổ chức tài chính (FIs) luôn cố gắng tìm kiếm một mô hình đánh giá điểm tín dụng hiệu quả để giảm thiểu rủi ro khi cho vay cũng như giúp tăng doanh thu cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Hiện tại, có nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo và học sâu được sử dụng để chấm điểm tín dụng. Trong bài báo “Using machine learning to create a credit scoring model in banking and finance”, nhóm tác giả đã áp dụng Logistic Regression vào dữ liệu các khoản vay của nền tảng vay ngang hàng Lending Club để chấm điểm tín dụng trong tương lai đối với từng hồ sơ xin vay. Dữ liệu được thu thập từ năm 2007 đến 2014 và được lấy từ trang lendingclub.com.

Kết quả cuối cùng của mô hình sau đó được đem ra so sánh với các mô hình máy học như LightGBM, Support Vector Machine, sử dụng k-fold cross validation. Kết quả cho thấy mô hình Logistic Regression cho độ chính xác cao hơn.

Bên cạnh việc đề xuất một phương pháp chấm điểm tín dụng, bài báo còn đưa một cách xác định ngưỡng điểm tín dụng giới hạn lý tưởng giúp tăng tỉ lệ giải ngân cũng như cải thiện độ linh hoạt trong kiểm soát rủi ro tín dụng. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất của bài báo có thể được áp dụng trong thực tế tại các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Bài báo hiện tại đã được chấp nhận tại hội nghị IEEE CSDE/i-COSTE 2021, Brisbane, Australia.

Hội nghị IEEE Asia – Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (IEEE CSDE) là một diễn đàn quốc tế thường niên từ năm 2014 được tổ chức dành cho những người quan tâm đến các chủ đề tiên tiến của khoa học máy tính và kĩ thuật dữ liệu.

IEEE CSDE 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 dưới hình thức trực tuyến tại thủ phủ của Queensland, Brisbane, Australia. Hội nghị được tổ chức và tài trợ bởi IEEE, IEEE Computer Society, The University of the South Pacific, Fiji; Victoria University, Australia; CQUniversity, Australia; Massy University, New Zealand và NPS Australia.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin