Skip to content

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỚP SINH VIÊN KHÓA TUYỂN 2021

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế Công tác Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên. 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin quyết định: 

Điều 1. Nay thành lập 27 Lớp sinh viên khoá 2021 (danh sách lớp đính kèm).

Điều 2. Lớp sinh viên được ổn định trong suốt các năm học để triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác học tập, rèn luyện sinh viên.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Văn phòng các Chương trình đặc biệt, Cố vấn học tập của các lớp và sinh viên khóa 2021 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Các bạn Tân sinh viên khóa 2021 chú ý tên lớp của mình theo quyết định, các bạn sẽ sinh hoạt tại lớp mình suốt chặng đường đại học. Email về lớp các bạn đã gửi đến email . Các bạn hãy thường xuyên kiểm tra email để nhận các thông tin từ Trường .

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/.../quyet-dinh-so-5692021-quyet…

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin