Skip to content

Danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi danh sách nếu có đến hết ngày 8.6.2021. 

Sinh viên xét học bổng loại Khá, Giỏi, Xuất sắc: 542 sinh viên

Sinh viên xét học bổng loại Khuyến khích: 14 sinh viên

Chi tiết sinh viên xem tại:https://forum.uit.edu.vn/node/550657

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin