Skip to content

Danh sách Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM được cấp phép đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo văn bản số 538/QLCL-QLVBCC, ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý Chất lượng. Trong đó, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ Thông tin là đơn vị đủ điều kiện và được Trường giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo quyết định số 111/QĐ-ĐHCNTT, ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản; và quyết định số 373/QĐ-ĐHCNTT, ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin: Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao;