Skip to content

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 (2021-2022) Hệ Chính quy Đại trà và Chất lượng cao 

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 khoa Kỹ thuật Máy tính chưa thể cung cấp bản cứng giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên, nếu công ty yêu cầu bắt buộc cần có giấy giới thiệu, sinh viên liên hệ giáo viên hướng dẫn để nhận file giấy giới thiệu thực tập. 

Danh sách hướng dẫn thực tập doanh nghiệp xem tại link (Lưu ý: file trong link có 2 sheet): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_L72f9kCvZCc1CwtJhI5ocySJtRerqJ7... YKI/edit?usp=sharing 

Các mốc thời gian cho môn học thực tập doanh nghiệp (TTDN) dự kiến như bảng sau:

1. Thời gian thực tập: Từ khi sinh viên đăng ký học phần học kỳ 1 – đến ngày 18/12/2021. Trong thời gian này, sinh viên liên hệ với giảng viên  hướng dẫn thường xuyên bằng hình thức email/MS.teams/Zoom theo thông báo từ giảng viên hướng dẫn

2. Sinh viên nộp báo cáo thực tập từ ngày 21/12/2021– 22/12/2021 

3. Hội đồng chấm thực tập trong khoảng thời gian từ sau khi sinh viên  nộp báo cáo thực tập đến ngày 15/01/2022. Khoa sẽ thông báo cụ thể trên web Khoa Kỹ thuật Máy tính sau khi sinh viên nộp báo cáo thực tập

Mọi thông tin chi tiết sinh viên xem tại: https://bom.to/5OJExk

  • Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin