Skip to content

Luật Thanh niên năm 2020

Nằm trong chuỗi bài viết hướng đến ngày hội pháp luật Việt Nam, Ban cán sự đoàn Đại học Quốc gia gửi đến sinh viên sản phẩm tuyên truyền luật Thanh niên năm 2020.

Ở nước ta có rất nhiều bộ luật đã được ra đời và ban hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, trong đó phải kể đến Luật Thanh Niên. Luật Thanh niên năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020. Theo đó, thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Luật Thanh niên năm 2020 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên.

Thanh niên với tư cách là một công dân có các quyền và nghĩa vụ như một công dân. Luật TN năm 2020 quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các nguyên tắc nhằm đảm bảo sự bình đẳng của thanh niên về quyền, nghĩa vụ; không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp; trách nhiệm của nhà nước, tổ chức gia đình trong việc tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; bảo đảm sự tham gia của thanh niên, tôn trọng thanh niên, lắng nghe thanh niên trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên với mục tiêu phát triển thanh niên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,...

Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thông tin chi tiết ấn phẩm sinh viên xem tại ảnh:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/tuoitrevnuhcm

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin