Skip to content

Seminar The first Vietnamese 32-bit VLIW Digital Signal Processor

Nội dung: 

The first Vietnamese 32-bit VLIW Digital Signal Processor
Người trình bày: Lê Hữu Khôi Nguyên, Đinh Đức Anh Vũ và nhóm nghiên cứu
Tài liệu: Towards a VLIW Architecture for the 32-Bit Digital Signal Processor Core (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-41674-3_109)

Thời gian: 10h ngày 29/04/2014

Địa điểm: Phòng A325