Skip to content

Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài, dự án.

Số lượng hồ sơ đăng ký: mỗi bộ gồm 01 bản gốc, 11 bản sao và  01 CD.

Thời hạn nhận hồ sơ sơ tuyển: đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Mọi thông tin, chi tiết  xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và công nghệ:

1.  Ông Nguyễn Kỳ Phùng : Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325901

2.  Ông Phạm Văn Xu: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325809

Website của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

Download:

 Mục tiêu và nội dung của các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 (Phụ lục 1 đính kèm).

Các quy định, điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (Phụ lục 2 đính kèm).

Các biểu mẫu đăng ký tham gia sơ tuyển (Phụ lục 3 đính kèm).