Skip to content

Thông báo danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021.

Phòng Đào tạo Sau Đại học & Khoa học Công nghệ thông báo đến các bạn sinh viên và giảng viên hướng dẫn danh sách kết quả xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học - sinh viên đợt 1 năm 2021.

Có 101/123 đề tài có kết quả đạt. Trong đó:

Khoa Công Nghệ Phần Mềm  có 16 đề tài, 12 đề tài đạt, chiểm tỷ lệ 75.0% 

Khoa Hệ Thống Thông Tin có 10 đề tài, 9 đề tài đạt, chiểm tỷ lệ 90.0% 

Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Thông Tin có 25 đề tài, 19 đề tài đạt, chiểm tỷ lệ 76.0%

Khoa Khoa Học Máy Tính có 21 đề tài, 18 đề tài đạt, chiếm tỷ lệ 85.7% 

Khoa Kỹ Thuật Máy Tính có 24 đề tài, 18 đề tài đạt, chiếm tỷ lệ  75.0% 

Khoa Mạng Máy Tính & Truyền Thông có 27 đề tài, 25 đề tài đạt, chiếm tỷ lệ 92.6%

File đính kèm:  k01.nckh-sv-xetduyet-may2021_-_3.kq_-_may2021.pdf

Thông tin chi tiết: https://bom.to/HbVH290oSotvHT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin