Skip to content

Thông báo lịch học học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Văn bằng 2 chính quy

Chào các bạn sinh viên Văn bằng 2 chính quy,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học học kỳ 1 năm học 2022-2023 cụ thể đối với các khóa tuyển như sau:

*  Đối với khóa tuyển sinh năm 2020 (467) học các lớp:

-  IE103.N12.VB2: Quản lý thông tin, Thứ 6, Tiết T, P.B2.20 & Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.20

( Bắt đầu học 15/08/2022 - Kết thúc 22/10/2022).

-  IE505.N11.VB2: Khóa luận tốt nghiệp (Không có lịch học, SV làm việc trực tiếp với GV)

-  IE207.N11.VB2: Đồ án (Không có lịch học, SV làm việc trực tiếp với GV)

- IE307.N11.VB2 Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động, Thứ 4, Tiết T, P.B2.16 & Thứ

2, Tiết T, P.B2.16, (Bắt đầu học 15/08/2022- Kết thúc 22/10/2022). Các bạn không đăng ký làm KLTN sẽ học lớp này.

* Đối với khóa tuyển sinh năm 2020 (357) học các lớp:

- IE105.N11.VB2: Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin; Thứ 5, Tiết T, P.B2.16 & Thứ 3, Tiết T, P.B2.16.

(Bắt đầu học 15/08/2022- Kết thúc 22/10/2022).

- IE213.N11.VB2: Kỹ thuật phát triển hệ thống Web; Thứ 7, Tiết 2345, P.B3.08 & Thứ 7, Tiết 6789, P.B3.08.

(Bắt đầu học 15/08/2022- Kết thúc 22/10/2022)

* Đối với khóa tuyển sinh năm 2021 (357) học các lớp:

- IT012.N11.VB2: Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II; Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.18 & Thứ 3, Tiết T, P.B2.18

(Bắt đầu học 05/09/2022- Kết thúc 12/11/2022).

- IE103.N11.VB2: Quản lý thông tin; Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.20 & Thứ 5, Tiết T, P.B2.20

( Bắt đầu học 05/09/2022- Kết thúc 12/11/2022).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-lich-hoc-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-cac-lop-van-bang-2-chinh-quy

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin