Skip to content

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2)

 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2) như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu theo quy định tại Điều 8 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại  Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 (đợt 2) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1827/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2014.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.

b) Thuyết minh đề tài: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu.

c) Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao)  theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.

Công văn, Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn.

Việc đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

a) Đơn vị chủ trì thực hiện đăng ký thông tin về cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài qua mạng Internettại địa chỉ http://qlkhcn.moet.gov.vn. Các đơn vị sử dụng tài khoản đã được cấp khi đề xuất đề tài để đăng nhập phần mềm, trường hợp đơn vị chưa có tài khoản đề nghị liên hệ qua địa chỉ email:nhthanh@moet.edu.vn để đăng ký tài khoản.

b) Đơn vị chủ trì gửi hồ sơ về địa chỉ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng 303 Nhà C) Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và thông tin về cá nhân tham gia tuyển chọn đã được đăng ký tại địa chỉhttp://qlkhcn.moet.gov.vn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn trên mạng Internet. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

            4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn:trước 16 giờ 00 ngày 20/06/2014 (thứ sáu).

           5. Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Châu – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Điện thoại: 04 – 38684272, 0912337219; Email:nvchau@moet.edu.vn.

Download:

-Công văn 2764/BGDĐT-KHCNMT,29/5/2014;

-Quyết định 1827/QĐ-BGDĐT, 27/5/2014;

-Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010.