Skip to content

Thông báo Vòng sơ loại của bảng thi chuyên nghiệp UIT Car Racing

Vòng sơ loại của bảng thi chuyên nghiệp UiT Car Racing sẽ được chính thức bắt đầu từ 8h00 sáng ngày 27-11-2021.

Thử thách của vòng thi:

Đường 1 chiều có 1 làn đường.

Đường 1 chiều có 2 làn đường.

Đường quanh co.

Đổi loại đường, đường có điều kiện ánh sáng thay đổi, có bóng cây.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ce.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin