Skip to content

Thông báo v/v phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM);

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;

Căn cứ đề xuất tuyển dụng năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHCNTT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

(Xem tại tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm: