Skip to content

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 10 năm 2022

Thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 10 năm 2022.

Nhằm xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên, các SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo khoa học của mình vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa, Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý. 

Thời hạn đăng ký đối với sinh viên khoa CNPM: Đến hết ngày 13/10/2022.

Thông báo chi tiết xem tại: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-xet-kinh-phi-ho-tro-va-khen-thuong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-dot-thang-10-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin