Skip to content

Tổng kết SHCD chủ điểm tháng 10 năm 2021 khoa Mạng Máy tính & Truyền thông

Nhằm có được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Đoàn viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong tháng 10 năm 2021, các chi Đoàn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã tổ chức thành công các buổi sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021 với chủ đề: "Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 - nhận thức và hành động".

Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi sinh hoạt chi Đoàn của các chi Đoàn trực thuộc Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin