Skip to content

Tin xét duyệt chức danh GS, PGS

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Căn cứ ̣Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. Ngày 18/12/2019,...

Thông tin kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS

Năm 2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM (ĐHCNTT) có 03 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở (HĐGSCS) Trường ĐHCNTT. Vào...

Danh sách đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở của trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2019

Căn cứ Điều 12 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo...

Thông báo về việc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

Thông báo số 77/TB-ĐHCNTT-TCHC: Căn cứ cơ cấu chuyên môn và ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư mà Trường có nhu...

Thông báo về việc bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Trường Đại Học Công nghệ Thông tin thông báo công văn số 104/TB-ĐHCNTT-TCHC về việc bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.  

Trang