Skip to content

Hệ thống thông tin

Tổng quan ngành Thương mại điện tử

a. Mục tiêu đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có kỹ năng đáp ứng những yêu cầu trong thương mại trực tuyến, tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong...

Tổng quan ngành Hệ thống Thông tin

a. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo Cử nhân Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực cử nhân Hệ thống thông tin chất lượng cao, có phẩm chất chính trị...