Skip to content

Hệ thống thông tin

Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tin Quản lý & Thương mại Điện tử

1. NHU CẦU ĐÀO TẠO Thực tiễn cho thấy các ứng dụng của Công Nghệ Thông Tin và Khoa Học Máy Tính vào hệ thống quản lý kinh tế - xã hội, hành chính - tài chính, kinh doanh - thương mại,.. đã thúc đẩy...