Skip to content

Công bố ba công khai

Công bố ba công khai của trường Đại học Công nghệ Thông tin theo qui định của Bộ GD-ĐT:

- Năm học 2011-2012

- Năm học 2012-2013

- Năm học 2013-2014

- Năm học 2014-2015

- Năm học 2015-2016

- Năm học 2016-2017

- Năm học 2017-2018

CÔNG KHAI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY

 Năm 2016

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2016 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016;

b) Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016 được khảo sát;

c) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

d) Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp;

e) Mẫu phiếu khảo sát;

f) Qui định về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên tốt nghiệp

Danh sách giảng viên thỉnh giảng

- Năm 2017