Skip to content

Công bố ba công khai

Công bố ba công khai của trường Đại học Công nghệ Thông tin theo qui định của Bộ GD-ĐT:

- Năm học 2011-2012

- Năm học 2012-2013

- Năm học 2013-2014

- Năm học 2014-2015

- Năm học 2015-2016

- Năm học 2016-2017

- Năm học 2017-2018

- Năm học 2018-2019

- Năm học 2019-2020

- Năm học 2020-2021

Năm học 2021-2022 
CÔNG KHAI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY

 Năm 2016

 Năm 2017

 Năm 2018

 Năm 2019

 Năm 2020

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2019 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020;

b) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

c) Danh sách SV tốt nghiệp năm 2020;

d) Danh sách SV phản hồi năm 2020;