Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Phòng Đào tạo SĐH & KHCN

1. Giới thiệu:

Trưởng phòng: PGS. TS. LÊ ĐÌNH DUY

Phó trưởng phòng: TS. DƯƠNG NGỌC HẢO

2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác đào tạo sau đại học, và các hoạt động khoa học- công nghệ, sở hữu trí tuệ của Trường;  

3. Nhiệm vụ: 

3.1. Đào tạo Sau Đại học

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ đào tạo sau đại học theo yêu cầu của ĐHQG-HCM và nhu cầu của xã hội.
 • Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, chương trình, cơ cấu kiến thức đào tạo sau đại học phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng hội nhập quốc tế.
 • Hướng dẫn các khoa, bộ môn xây dựng và phát triển những loại hình liên kết, liên doanh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các trường, Viện, các đối tác khác trong nước và ngoài nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Tham gia phát triển các chương trình đào tạo sau đại học với nước ngoài.
 • Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định của Trường về quản lý đào tạo sau đại học.
 • Tổ chức quảng bá tuyển sinh Sau đại học, chủ trì công tác tuyển sinh sau đại học và quản lý hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
 • Tổ chức nhập học, làm thẻ cho học viên, nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển; tổ chức quản lý hồ sơ học viên và NCS; tổ chức, quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của học viên cao học và NCS.
 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học cho hệ sau đại học. Phối hợp với các khoa mời GV, lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần.
 • Phối hợp với Ban Quản lý cơ sở xếp phòng học theo thời khóa biểu cho hệ sau đại học.
 • Tổ chức thực hiện các khâu phục vụ thuộc quy trình đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng và quy chế hiện hành. Tổ chức học chuyển đổi cho học viên, NCS có yêu cầu.
 • Đề xuất Hiệu trưởng xét cho học viên cao học và NCS gia hạn, tạm dừng, thôi học tập, nghiên cứu.
 • Xây dựng quy trình và quản lý việc phân công GV hướng dẫn cao học và NCS; tham mưu thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ các cấp; Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; đề xuất Hiệu trưởng (qua phòng Tổ chức-Hành chính) thành lập Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ.
 • Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp sau đại học của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.
 • Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, lưu trữ điểm thi học phần; lập bảng, kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký bảng điểm học tập cuối khóa cho học viên cao học và NCS. Xác nhận kết quả học tập cho các học viên cao học và NCS.
 • Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của GV cho hệ sau đại học.
 • Thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời các số liệu về hoạt động đào tạo sau đại học theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.
 • Phối hợp với phòng Công tác Sinh viên tổ chức lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp cho học viên cao học và NCS.
 • Quản lý trang thông tin điện tử về hoạt động đào tạo sau đại học.

3.2. Hoạt động Khoa học công nghệ 

 • Tổ chức xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN), tổng hợp kế hoạch KHCN trong Trường. Quản lý và điều phối tất cả các hoạt động KHCN trong Trường đồng thời theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch KHCN, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động KHCN của Trường lên ĐHQG-HCM.
 • Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các địa phương và đơn vị bạn. Xử lý các trường hợp khiếu nại của khách hàng có liên quan đến nhiệm vụ KHCN của Trường.
 • Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), phát triển công nghệ và quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định KHCN thống nhất trong toàn Trường.
 • Tổ chức đăng ký, xét duyệt, báo cáo định kỳ, nghiệm thu các đề tài NCKH, các dự án sản xuất thử của các cá nhân và đơn vị trong Trường. Theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài NCKH, các dự án sản xuất của các cá nhân và đơn vị trong Trường, yêu cầu các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng kế hoạch cũng như nội dung đăng ký. Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến phát minh trong lĩnh vực NCKH. Kiến nghị các biện pháp xử lý hoặc kỷ luật đối với cá nhân và đơn vị vi phạm quy chế quản lý các đề tài, dự án KHCN.
 • Phối hợp với các khoa, phòng, ban có liên quan trong việc tìm kiếm nguồn trang thiết bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ NCKH.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, viên chức và SV.
 • Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh, sở hữu trí tuệ. Tổ chức hội nghị khoa học cấp Trường.
 • Theo dõi hoạt động NCKH của SV và giải thưởng SV NCKH. Cùng với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên vận động và tổ chức cho SV NCKH, tham dự các giải thưởng quốc gia và quốc tế.
 • Cung cấp thông tin và hỗ trợ các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khai thác các nguồn kinh phí hỗ trợ NCKH từ trong và ngoài nước. Vận động và hỗ trợ tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước.
 • Thống kê và đánh giá hàng năm các công trình khoa học của Trường, các bài báo khoa học và các áp dụng thực tế.
 • Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường.
 • Thẩm định, ký duyệt lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường.
 • Hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước, tìm hiểu lựa chọn các đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực NCKH của viên chức và SV Trường.
 • Phụ trách mảng thông tin liên quan đến các hoạt động KHCN trên trang eb/bản tin của Trường.
 • Có trách nhiệm quản lý hoạt động của các Trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ.
 • Quản lý trang thông tin điện tử về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ tại Trường 

3.3 Các nhiệm vụ khác

 • Quản lý hồ sơ, xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ hệ đào tạo Kỹ thuật viên trung cấp.

4. Liên hệ: 

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 372 52002 Ext: 110
Email: qlkh@uit.edu.vn 
Website: http://khcn.uit.edu.vnhttp://sdh.uit.edu.vn