Skip to content
Trường Đại học CNTT được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thương mại điện tử

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức, trường Đại học công nghệ thông tin