Skip to content

Hội đồng Trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-ĐHQG ngày 11/09/2019)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG
1 PGS.TS. Vũ Hải Quân Phó Giám đốc ĐHQG-HCM Chủ tịch
2 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT Phó Chủ tịch
3 ThS. Mai Văn Cường Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐHCNTT Thư ký thường trực
4 ThS. Đặng Văn Em Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCNTT  
5 KS. Nguyễn Thành Hiệp Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐHCNTT  
6 PGS.TS. Vũ Đức Lung Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT  
7 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT  
8 TS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT  
9 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Trưởng khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin Trường ĐHCNTT  
10 PGS.TS. Lê Trung Quân Trưởng khoa Mạng máy tính & Truyền thông Trường ĐHCNTT  
11 PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân Trưởng khoa Hệ thống Thông tin Trường ĐHCNTT  
12 TS. Nguyễn Minh Sơn Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính Trường ĐHCNTT  
13 TS. Ngô Đức Thành Trưởng khoa Khoa học Máy tính Trường ĐHCNTT  
14 TS. Dương Minh Đức Q.Trưởng khoa Công nghệ Phần mềm Trường ĐHCNTT  
15 PGS.TS. Dương Anh Đức Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM  
16 GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM  
17 TS. Nguyễn Minh Nam Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Bản đồ Việt Nam  
18 KS. Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tin học HPT  
19 ThS. Lê Bích Loan Q.Trưởng ban Ban Quản lý khu Công nghệ cao TP.HCM  
20 KS. Lữ Hồng Chương Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MISA  
21 KS. Lê Hồng Hải Nhân Giám đốc Công ty GeekUp  

Danh sách có 21 người.