Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Phòng Công tác sinh viên

1. Giới thiệu:

Trưởng phòng: ThS. NGUYỄN VĂN TOÀN

Phó trưởng phòng: LÊ THỊ MINH PHƯỢNG

2. Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên - SV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ SV và các hoạt động khác.

3. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho người học; công tác quản lý SV.
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản SV của ĐHQG-HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.
 • Tuyên truyền, tổ chức, triển khai công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, truyền thống, lý tưởng cách mạng, pháp luật, đạo đức, lối sống và kỹ năng cho SV; tổ chức, tuyên truyền trong SV các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định, chỉ thị của ngành Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQG và của Trường. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cho SV vào đầu năm, đầu khóa và cuối khóa học.
 • Chủ trì công tác tiếp nhận, hỗ trợ SV trúng tuyển cho các hệ đào tạo.
 • Quản lý công tác tổ chức hoạt động của lớp sinh hoạt, Cố vấn học tập – giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp cho các hệ đào tạo của Trường.
 • Quản lý hồ sơ của SV, thống kê, tổng hợp dữ liệu (thuộc Phòng quản lý). Xác nhận các giấy tờ cho SV, học viên. Cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác SV cho các cơ quan, đơn vị ngoài Trường khi có ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với SV về học bổng, trợ cấp xã hội, ưu đãi giáo dục, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến SV.
 • Phối hợp với các đơn vị khác tìm kiếm, quản lý, khai thác và phân bổ các nguồn học bổng, hỗ trợ ngoài ngân sách dành cho SV và các nguồn hỗ trợ cho hoạt động SV.
 • Đầu mối hướng dẫn và tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của SV. Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện theo dõi tiến độ học tập của từng SV, thống kê số liệu SV… phục vụ công tác báo cáo và đánh giá SV trong quá trình đào tạo.
 • Đầu mối đề xuất khen thưởng và đề nghị kỷ luật đối với SV theo đúng Quy chế Công tác sinh viên. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến SV.
 • Hỗ trợ các đơn vị, phối hợp tổ chức các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, các hoạt động học thuật, các kỳ thi Olympic các môn học và các hoạt động khuyến khích học tập khác dành cho SV.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của SV, tạo điều kiện cho SV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
 • Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng của SV, phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban giám hiệu và chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan. Tổ chức các buổi nói chuyện, đối thoại định kỳ giữa SV và lãnh đạo Trường về hoạt động đào tạo của Trường.
 • Chủ động quan hệ phối hợp, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, việc làm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên; theo dõi tình hình SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.
 • Đầu mối liên hệ, tổ chức, quản lý các hoạt động hỗ trợ SV (kỹ năng, việc làm, thực tập, tư vấn hỗ trợ nghề nghiệp…).
 • Phối hợp với đội ngũ cố vấn học tập – giáo viên chủ nhiệm và các đơn vị khác để giúp SV trong việc lập và kiểm soát kế hoạch học tập nhằm đạt mục tiêu, chuẩn đầu ra của Trường.
 • Chủ trì công tác hỗ trợ SV có nguy cơ bị xử lý học vụ.
 • Xây dựng và phát triển tổ chức cựu SV của Trường.
 • Thực hiện công tác SV nội trú, ngoại trú theo quy định nhằm đảm bảo người học có điều kiện ăn, ở, đi lại, học tập tốt.
 • Tổ chức và tạo điều kiện cho SV tham gia các hoạt động văn thể mỹ.
 • Tổ chức triển khai, thực hiện các công việc, dự án liên quan công tác SV khi được Hiệu trưởng giao.
 • In ấn thẻ cán bộ-viên chức, thẻ SV.
 • Theo dõi công tác y tế học đường. Chủ trì triển khai các hoạt động dịch vụ phục vụ SV như các loại hình hoạt động bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe đối với SV..v.v…
 • Đầu mối thực hiện công tác đánh giá công tác SV hằng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.

4. Liên hệ:

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37251993 Ext: 116
Email: ctsv@uit.edu.vn 
Website: http://ctsv.uit.edu.vn