Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHCNTT ngày 07/07/2017)

STT Họ Tên Chức vụ Đơn vị công tác / Chức vụ
1 PGS.TS. Dương Anh Đức Chủ tịch Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
2 TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Phó chủ tịch Hiệu trưởng
3 PGS.TS. Vũ Đức Lung Phó chủ tịch Phó hiệu trưởng
4 TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Ủy viên, Thư ký

Trưởng phòng Đào tạo Đại học

5 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Ủy viên Trưởng Bộ môn Khoa học & Kỹ thuật Thông tin
6 TS. Dương Tôn Đảm

Ủy viên

Bộ môn Toán - Lý
7 TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Ủy viên

Trưởng BM Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên
8 TS. Dương Minh Đức

Ủy viên

Trưởng Bộ môn Thương mại Điện tử
9 TS. Lê Đình Duy

Ủy viên

Trưởng phòng Đào tạo SĐH&KHCN
10 TS. Đàm Quang Hồng Hải

Ủy viên

Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông, GĐ Trung tâm phát triển CNTT
11 TS. Phạm Văn Hậu

Ủy viên

Trưởng Bộ môn An toàn Thông tin, Trưởng phòng TN An toàn Thông tin, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng
12 GS.TSKH. Bạch Hưng Khang

Ủy viên

Viện CNTT, Hà Nội
13 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Ủy viên

Phó hiệu trưởng
14 PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ

Ủy viên

Khoa Hệ thống Thông tin
15 GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm

Ủy viên

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
16 TS. Nguyễn Tuấn Nam

Ủy viên

Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại
17 PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

Ủy viên

Trưởng khoa Công nghệ Phần mềm
18 PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

Ủy viên

Khoa Khoa học Máy tính
19 PGS.TS. Đỗ Phúc

Ủy viên

Bộ môn Khoa học & Kỹ thuật Thông tin
20 PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

Ủy viên

Trường Đại học Thủ Dầu Một
21 PGS.TS. Lê Trung Quân

Ủy viên

Phó Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính & Truyền thông
22 TS. Nguyễn Minh Sơn

Ủy viên

Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính
23 TS. Ngô Đức Thành

Ủy viên

Trưởng phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện
24 PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

Ủy viên

Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin
25 TS. Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên

Phó hiệu trưởng

Danh sách gồm có 25 thành viên./.