Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHCNTT ngày 16/01/2020)

STT

Họ Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác / Chức vụ

1

PGS.TS. Dương Anh Đức

Chủ tịch

Phó Chủ tịch UBND TPHCM

2

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Phó chủ tịch

Hiệu trưởng

3

PGS.TS. Vũ Đức Lung

Phó chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng trường

4

PGS.TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

Thư ký HĐ

Phó Hiệu trưởng

5

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Thành viên

Trưởng Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin

6

PGS.TS. Lê Đình Duy

Thành viên

Trưởng phòng Đào tạo SĐH&KHCN

7

TS. Đàm Quang Hồng Hải

Thành viên

GV Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông

8

TS. Phạm Văn Hậu

Thành viên

Trưởng Bộ môn An toàn Thông tin, Trưởng phòng TN An toàn Thông tin, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng

9

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Thành viên

Phó hiệu trưởng

10

GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm

Thành viên

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT

11

TS. Nguyễn Tuấn Nam

Thành viên

Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại

12

GS.TS. Đỗ Phúc

Thành viên

GVCC Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin

13

PGS.TS. Vũ Hải Quân

Thành viên

Giám đốc ĐHQG-HCM

14

PGS.TS. Lê Trung Quân

Thành viên

Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

15

TS. Nguyễn Minh Sơn

Thành viên

Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính

16

TS. Ngô Đức Thành

Thành viên

Trưởng khoa Khoa Khoa Học Máy Tính

17

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

Thành viên

GV Khoa Hệ thống Thông tin

18

PGS.TS. Cao Thanh Tình

Thành viên

Trưởng Bộ môn Toán-Lý

Danh sách gồm có 18 thành viên./.