Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thư viện

1. Giới thiệu: 

Giám đốc: Bùi Văn Thành

Phó giám đốc: 

2. Chức năng: Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức xây dựng, quản lý và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu khoa học, kỹ thuật, … phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên Trường. 

3. Nhiệm vụ: 

     - Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử theo đúng qui định phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

     - Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu khoa học, kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường.

     - Khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin của mạng lưới hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

     - Đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy học tập và NCKH của cán bộ và sinh viên nhà trường cũng như

các bạn đọc bên ngoài có quan tâm.

     - Đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin, tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên thuộc trường.

     - Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tra cứu, tìm kiếm phù hợp, hỗ trợ hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu một cách thuận lợi và hiệu quả.

     - Bảo quản tốt các loại hình tài liệu hiện có; đồng thời, bổ sung, phát triển nguồn thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của nhà trường.

     - Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, cũng như các khóa luận, luận văn, luận án cao học, nghiên cứu sinh của cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

     - Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện theo mục tiêu “Thư viện điện tử”. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh lịch sự.

     - Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Trường. 

4. Liên hệ: 

Địa chỉ: km 20 Xa lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37251993 Ext:
Email: thuvien@uit.edu.vn 
Website: http://thuvien.uit.edu.vn