Skip to content

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
BGH

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Phó hiệu trưởng

Phụ trách các mảng công tác: xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất của Trường, các hoạt động kế hoạch - tài chính, công tác sinh viên, công tác Đoàn - Hội, công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và công tác quan hệ đối ngoại liên quan đến mảng công tác phụ trách.

Email: khangnttm[at]uit.edu.vn

BGH

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Hiệu trưởng

Lãnh đạo, quản lý chung các mặt hoạt động, công tác của trường.
Phụ trách công tác tổ chức - cán bộ, kế hoạch - tài chính, đào tạo sau đại học, khoa học công nghệ, quan hệ đối ngoại, khởi nghiệp, công tác thanh tra pháp chế, đảm bảo chất lượng, thư viện và giáo trình.

Email: anhnht[at]uit.edu.vn

BGH

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

Phó hiệu trưởng

Phụ trách các mảng công tác: đào tạo đại học, đào tạo ở các cấp dưới trình độ đại học, tổ chức tuyển sinh và xét tuyển, các chương trình do Văn phòng các chương trình đặc biệt phụ trách.

Email: ngannlt[at]uit.edu.vn