Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Phòng Thanh tra - Pháp chế - ĐBCL

1. Giới thiệu: 

Trưởng phòng: ThS. TRỊNH THỊ MỸ HIỀN 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN KHÁNH SƠN

2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục; Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường theo đúng quy định.  

3. Nhiệm vụ: 

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng.
 • Chủ trì các công tác thanh tra theo qui định của Nhà trường.
 • Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng theo sự chỉ định của cấp trên.
 • Trong trường hợp cần thiết, tham mưu Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra nội bộ thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục.
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động của Trường, đảm bảo cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong Trường.
 • Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài.
 • Đầu mối trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
 • Đầu mối trong việc tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng.

4. Liên hệ: 

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37251993 Ext: 133 hoặc 149
Email: ttpcdbcl@uit.edu.vn
Website: http://dbcl.uit.edu.vn