Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Thông tin khác

Phòng Quan hệ Đối ngoại

1. Giới thiệu: Trưởng Phòng: TS. NGUYỄN TUẤN NAM Phó phòng: ThS. HỒ THỊ MINH PHƯỢNG 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế...

Thông tin hữu ích trong NCKH

Website tham khảo danh sách các tác giả đứng đầu trên thế giới bao gồm các thông tin: nhóm ngành; số ấn phẩm khoa học; chỉ số xếp hạng (H-Index, G-Index, Citation) v.v... của từng tác giả: http://...

PTN Hệ thống thông tin

Căn cứ thành lập Quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/02/2012 về việc thành lập PTN Hệ thống thông tin trực thuộc trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM. Sứ mạng PTN Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và...

PTN Truyền thông Đa phương tiện

1. Giới thiệu Phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện trực thuộc Trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM, được thành lập quyết định số 27/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 20/09/2006, nhằm phát huy tiềm lực nghiên cứu...

Trung tâm Công nghệ phần mêm

Công nghệ phần mềm

Trung tâm Đào tạo trực tuyến

Trung tâm đào tạo trực tuyến

Thư viện

1. Giới thiệu:  Giám đốc: Bùi Văn Thành Phó giám đốc:  2. Chức năng: Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức...

Phòng dữ liệu & CNTT

1. Giới thiệu: Trưởng phòng: Ths. NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG Phó trưởng phòng: NGUYỄN MẠNH HOÀNG 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của...

Ban quản lý cơ sở

1. Giới thiệu:  Trưởng Ban: ĐÀO LỘC BÌNH 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, bảo quản và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu của Nhà...

Phòng Thanh tra - Pháp chế - ĐBCL

1. Giới thiệu:  Trưởng phòng: PGS. TS. ĐỖ VĂN NHƠN Phó Trưởng phòng: TRỊNH THỊ MỸ HIỀN  2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý...

Trang