Skip to content

Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu:

Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng của trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường theo đúng quy định.

Các văn bản pháp quy:

1. 65/2007/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (01-11-2007)

2. 76/2007/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (14-12-2007)

3. 1276/BGDĐT-NG: Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (20-02-2008)

4. 29/2008/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (06-06-2008)

5. 560/KTKĐCLGD: Ban hành hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học (06-06-2008)

6. 564/KTKĐCLGD: Ban hành Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN (09-06-2008)

7. Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Hoạt động đảm bảo chất lượng:

- Đánh giá ngoài nội bộ

- Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên chương trình tiên tiến về môn học

Thông báo v/v triển khai hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên tốt nghiệp về khóa học

Thông báo v/v triển khai hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên Chương trình tiên tiến về môn học

Thông báo v/v triển khai hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học

Kiểm định chất lượng:

- 36/QĐ-KĐCL, ngày 12/04/2017: Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM

- Đảm bảo chất lượng