Skip to content

Tin xét duyệt chức danh GS, PGS

Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ...
Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Ngành/chuyên ngành đăng ký xét Bản đăng ký 1 PGS.TS Đỗ Phúc 01/08/1958 Giảng...

Lý lịch khoa học thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

Thông tin xem tại tập tin đính kèm.
Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Sáng ngày 10/5/2022, tại phòng họp A112, Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh trong Hội đồng. Tham dự phiên họp có PGS...

Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đề cử danh sách thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022, cụ thể như sau: Số TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác...
Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó Giáo sư năm 2022

Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022, Trường Đại...
Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 trường Đại học Công nghệ Thông tin họp đánh giá ứng viên

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 trường Đại học Công nghệ Thông tin họp đánh giá ứng viên

Sáng ngày 24/11/2021, tại phòng họp A116, Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) đã tổ chức phiên họp thẩm định, đánh giá ứng viên xét công nhận đạt...

Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ...

Trang