Skip to content

Tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam" năm 2019

Thực hiện Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 4499/BGDĐT-PC ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019; Công văn số 1901/ĐHQG-TTPC ngày 22/10/2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc về việc hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019, nay Trường Đại học Công nghệ Thông tin lập kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường hiểu biết pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý giáo dục; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành.

Thông tin chi tiết xem tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: