Skip to content

Kết quả xét miễn giảm học phí và các chính sách xã hội hỗ trợ sinh viên học kì 2 năm 2019 - 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các Quyết định chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2019-2020.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020,

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2019-2020,

- Danh sách sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020,

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020.

DS Miễn giảm học phí

DS Trợ cấp xã hội cho sinh viên

DS Hỗ trợ chính học bổng và chi phí mua đồ dùng cho SV khuyết tật

DS Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số