Skip to content

Thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020 - 2021. Các sinh viên lưu ý kiểm tra thông tin, bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng CTSV (A.101) 

Hạn chót bổ sung hồ sơ là16 giờ 30 ngày 24/3/2021. Sau thời gian trên nếu sinh viên không bổ sung đầy đủ xem như sinh viên từ chối quyền lợi của mình.

File đính kèm danh sách sinh viên: dssv_nop_ho_so_che_do_chinh_sach_hk2_nam_hoc_2020-2021.xlsx

Thông tin chi tiết: https://bom.to/hkbR3ayBgNYq

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin