Skip to content

Đảng Ủy

Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Nhiệm kỳ 2010 - 2015

1. Đ/c Đỗ Phúc                           Bí thư

2. Đ/c Dương Anh Đức              Phó Bí thư

3. Đ/c Đỗ Văn Nhơn                   Phó Bí thư

4. Đ/c Vũ Đức Lung                    Ủy viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Quốc Thông        Ủy viên BCH

6. Đ/c Dương Ngọc Hảo             Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Trác Thức           Ủy viên BCH

8. Đ/c Trần Thị Phương Trang   Ủy viên BCH