Skip to content

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Sáng ngày 10/5/2022, tại phòng họp A112, Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh trong Hội đồng.

Tham dự phiên họp có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp cùng 08 thành viên Hội đồng.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét tiêu chuẩn, giới thiệu nhân sự, thống nhất và tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra các chức danh trong Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022. Theo đó, Phiên họp đã bầu GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm, Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Đình Duy, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ giữ chức Thư ký Hội đồng.

Hội đồng cũng đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng.

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Tin: Mạnh Đình