Skip to content

Quyết định về việc ban hành phát biểu Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Quyết định số 196/QĐ-ĐHCNTT-TCHC: Về việc ban hành phát biểu Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

I. Sứ mạng:

- Trường Đại Học Công nghệ Thông tin là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng.

- Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin - truyền thông và các lĩnh vực liên quan.

II. Tầm nhìn đến 2030

Trường Đại học Công nghệ Thông tin trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin - truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu Á.

Chi tiết quyết định vui lòng xem file đính kèm.