Skip to content

TÀI LIỆU TỔNG KẾT CHUỖI TRAINING KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Ban học tập Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin đã hoàn thành chuỗi training giữa học kỳ II. Hoạt động giúp các bạn sinh viên củng cố lại kiến thức, học hỏi thêm nhiều kỹ năng để tự tin hơn trước kỳ thi.

Ban học tập đã tổng hợp lại tài liệu của các buổi training cho các bạn tiện ôn lại

Cấu trúc rời rạc: https://tinyurl.com/nxtmnmsf

Cấu trúc dữ liệu: https://tinyurl.com/w5r2s64

Xác suất thống kê: https://tinyurl.com/veauk95e

Hệ điều hành: https://tinyurl.com/mdm8sd98

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin