Skip to content

Thông báo v/v cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa kiểng Trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin

1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) kính mời các tổ chức trong và ngoài Trường (sau đây gọi tắt là nhà cung cấp) có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trong khuôn viên Trường ĐH CNTT.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Nhà cung cấp tham gia được mua một bộ Hồ sơ với giá là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn) .

3. Thời gian bán và nhận Hồ sơ: từ ngày thông báo đến trước 15 giờ 00’ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính) tại:

Phòng Quản trị Thiết bị (Phòng A.209)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37252002, Ext: 124; Fax: (028) 37252148.

4. Hồ sơ dự chào giá phải kèm theo bảo đảm dự chào giá bằng tiền mặt với số tiền: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

5. Thời điểm mở chào giá: 15 giờ 30 phút ngày 10/01/2020 tại phòng họp A112

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

6. Chi tiết khảo sát yêu cầu liên hệ:

Phòng Quản trị Thiết bị, số điện thoại: (028) 37252002, Ext: 124

Trường Đại học Công nghệ Thông tin kính mời đại diện các Nhà cung cấp tham gia chào giá đến tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.