Skip to content

NHÓM SINH VIÊN CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

Bài báo: "An Empirical Evaluation of Feature Extraction for Vietnamese Fruit Classification" của sinh viên UIT đã được chấp nhận đăng tại tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bài báo do các sinh viên Nguyễn Trọng Thuận (tác giả chính) và Lê Trương Ngọc Hải, Nguyễn Nhật Trường, Lê Việt Thịnh, Dương Thành Bảo Khanh, Bùi Long Vũ, Nguyễn Văn Hợp là đồng tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Võ Duy Nguyên

Nhóm nghiên cứu giới thiệu bộ dữ liệu UIT-VinaFruit20 gồm 63K ảnh với 20 loại trái cây từ các vùng miền Việt Nam. Bài báo cung cấp các phân tích và đánh giá toàn diện trên 21 loại đặc trưng bao gồm thủ công và học sâu. Kết quả là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo và cung cấp các phân tích đặc thù trên trái cây Việt Nam, góp phần phát triển các ứng dụng phân loại, nhận dạng trái cây, tích hợp các nền tảng thương mại điện tử.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Journal of Science and Technology – VJST) được thành lập vào năm 1962 dưới sự tài trợ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với tên gọi Tạp chí Khoa học Kỷ thuật. Hai mươi năm trước, tạp chí được đổi tên thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology). Kể từ đó, tạp chí đã phát triển thành một tạp chí được bình duyệt, xuất bản sáu số mỗi năm. Các bài báo được xuất bản bao gồm các bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh và về các chủ đề rộng lớn liên quan đến khoa học và công nghệ như Sản phẩm tự nhiên, Vật liệu, Môi trường, Điện tử - Viễn thông và Cơ khí - Cơ điện tử.

Tạp chí được index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index: https://vjs.ac.vn/index.php/jst

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin