Skip to content

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021– 2022

Phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Công nghệ Thoi v tjn vừa gửi đến sinh viên thông báo kế hoạch đăng ký học phần mới với 4 đợt (bắt đầu từ ngày 10/8/2021). Cụ thể như sau:

- Đợt 1 (đợt xác nhận đăng ký học phần): Từ 9h00 ngày 10/8/2021 đến 16h00 ngày 10/8/2021

- Để hỗ trợ cho sinh viên năm 1, 2, hệ thống gợi ý đăng ký học phần theo kế hoạch đào tạo mẫu, tuy nhiên sinh viên cần xác nhận thì mới trở thành đăng ký chính thức. Nếu sinh viên không thấy gợi ý thì đăng ký học phần đợt 2 bình thường.

- Đợt 2 (đợt đăng ký học phần chính thức): Từ 9h00 ngày 11/8/2021 đến 16h00 ngày 13/8/2021: Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống phần mềm quản lý.

- Đợt 3 (đợt đăng ký học phần hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 17/8/2021 đến 16h00 ngày 19/8/2021: Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống phần mềm quản lý.

- Đợt 4 (đợt đăng ký học phầncứu xét): Từ 9h00 ngày 06/9/2021 đến 16h00 ngày 10/9/2021: Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống phần mềm quản lý.

Phòng đào tạo đại học và văn phòng các chương trình đặc biệt hỉ duyệt đăng ký học phần cho các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, hoàn thành học phí trễ, đăng ký học lại hoặc cải thiện vì thiếu số tín chỉ theo quy định và một số lý do chính đáng khác).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://tinyurl.com/zunpeaz

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin