Skip to content

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Căn cứ ̣Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019.

Ngày 18/12/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tiến hành xét và nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm Phó Giáo sư đối với TS. Lê Đình Duy.

Xem chi tiết tại: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_518/