Skip to content

Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo đối với sinh viên Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao, Chính quy ngành Hệ thống Thông tin và Thương mại Điện tử đã đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Sinh viên nộp đề cương theo form: https://forms.gle/rxffptKg91vwzWsu8. Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 17/09/2021.

Lưu ý:

  • Sinh viên Chương trình tiên tiến sử dụng mẫu file “mau_de_cuong_chi_tiet_CTTT”
  • Sinh viên Chất lượng cao và Chính quy sử dụng mẫu file “mau_de_cuong_chi_tiet_CQ_CLC”
  • Đề cương khi sinh viên nộp đã được Giảng viên hướng dẫn chấp nhận. Nếu có sai sót thì sinh viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
  • Sau ngày 17/9/2021, nếu sinh viên nào không nộp đề cương xem như không làm Khóa luận tốt nghiệp đợt này.

Sinh viên xem mẫu đề cương chi tiết tại file đính kèm:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/myucR1

  • Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin