Skip to content

Thông báo v/v tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020

Thực hiện Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch 115/KH-BGĐT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục; Công văn số 3747/BGĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng BỘ GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế, nay Trường Đại học Công nghệ Thông tin lập kế hoạch tổ chức "Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN" năm 2020.

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm.