Skip to content

Thông tin

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, đề cao tính độc lập, sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên của Trường cùng...

Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN  có nhận được thông báo của Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh  về Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng...