Skip to content
Trường Đại học CNTT được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thương mại điện tử

Thông tin

Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN  có nhận được thông báo của Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh  về Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng - "KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personal of Academic Year 2012" của Trường Đại học Khon Kaen - Khon Kaen University (KKU), Thái Lan. 

Đăng kí nhận RSS - Thông tin