Skip to content

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức thông báo v/v tiếp tục đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Theo thông báo của bảo hiểm xã hội TP.HCM, kể từ ngày 11/10/2012, Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức tiếp tục nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho mọi đối tượng người dân có thẻ BHYT (cả BHYT bắt buộc và NHYT tự nguyện).
Xem chi tiết thông báo tại đây.