Skip to content

Chúc mừng công trình nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm ATTT (InSecLab) được đăng tại hội nghị khoa học quốc tết RICE - 2021

Nghiên cứu "Phát sinh dữ liệu đối kháng đánh lừa bộ nhận diện Phishing (lừa đảo) sử dụng GAN", của nhóm nghiên cứu InSecLab được được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế RICE-2021. 
Chúc mừng nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm ATTT (InSecLab) đã có công trình nghiên cứu "PWDGAN: Generating Adversarial Malicious URL Examples for Deceiving Black-Box Phishing Website Detector using GANs" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế "Research in Intelligent and Computing in Engineering" (RICE2021). Kỷ yếu hội nghị RICE2021 thuộc danh mục hội nghị khoa học uy tín của các danh mục ISI Proceedings, EI-Compendex, SCOPUS, MetaPress, Web of Science và Springerlink.
Nghiên cứu của InSecLab trong công bố này tập trung vào việc áp dụng Mạng sinh đối kháng (Generative Adversarial Networks - GANs), để tiến hành các cuộc tấn công hộp đen - phát sinh ra dữ liệu cố gắng trốn tránh và vượt qua các trình phát hiện lừa đảo dựa trên máy học. Kết quả của bài báo chứng minh hiệu quả của việc áp dụng GAN trong việc tạo ra các mẫu liên kết website lừa đảo mới có thể trốn tránh và vượt qua các trình phát hiện lừa đảo. Các mẫu mới được phát sinh này có thể dùng làm tài nguyên cho nghiên cứu cải thiện khả năng phát hiện các trang web lừa đảo xuất hiện sau này.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/
 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin