Skip to content

Chúc mừng nhóm nghiên cứu InSecLab  đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Tạp chí “Journal of Information Security and Applications" (JISA)

Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA). Tiêu đề bài báo “B-DAC: A Decentralized Access Control Framework on Northbound Interface for Securing SDN Using Blockchain”. Tác giả của báo báo gồm: Phan The Duy, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Anh Gia-Tuan Nguyen, Van-Hau Pham. 

Nội dung: Bài báo này trình bày một kiến trúc kiểm soát, chứng thực các ứng dụng mạng OpenFlow, với tên gọi là B-DAC, một khuôn khổ dựa trên blockchain để xác thực phi tập trung và kiểm soát truy cập chi tiết cho giao diện Northbound để hỗ trợ quản trị viên quản lý và bảo vệ các tài nguyên quan trọng trong mạng khả lập trình (SDN). Với việc thực thi chính sách nghiêm ngặt, B-DAC có thể thực hiện kiểm soát truy cập phi tập trung cho từng yêu cầu để giữ các ứng dụng mạng OpenFlow được giám sát nhằm ngăn chặn các hoạt động vượt đặc quyền hoặc xung đột chính sách bảo mật. Để chứng minh tính khả thi của phương pháp tiếp cận của mình, nhóm nghiên cứu cũng triển khai một nguyên mẫu (prototype) của khuôn khổ này để đánh giá tác động bảo mật, hiệu quả và hiệu suất thông qua các trường hợp sử dụng điển hình.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin