Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering)

Bài báo "Empirical Performance Evaluation of Machine Learning based Ddos Attack Detections" do sinh viên Trần Bảo Sam và Hồ Thị Huyền lớp An toàn Thông tin 2016 thực hiện được đăng tại Hội nghị khoa học Rice-2021. Bài báo được sự hỗ trợ của TS. Lê Kim Hùng.

Bài nghiên cứu của nhóm đã đưa ra sự đánh giá một số thuật toán học máy phổ biến trong việc phát hiện các cuộc tấn công DDoS cũng như cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tính năng, nhãn từ đó có cơ sở để tạo ra bộ dữ liệu hoàn chỉnh sử dụng cho các phương pháp phát hiện tấn công DDoS hiện tại và sau này.

Thông tin chi tiết: https://www.uit.edu.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin