Skip to content

Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-ĐHCNTT ngày 06 tháng 04 năm 2021 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT);

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thông tin ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) xem xét đạt chuẩn Giáo sư/Phó Giáo sư (GS/PGS) cho các ứng viên.

Trường ĐHCNTT thông báo đến các đơn vị, các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại HĐGSCS Trường ĐHCNTT như sau:

- Số lượng ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS: 01 người; chức danh PGS: 01 người.

- Ứng viên được tín nhiệm và đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 2021:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.

Đỗ Phúc

GS

Hệ thống thông tin

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

09/09/09

2.

Nguyễn Lưu Thùy Ngân

PGS

Khoa học máy tính

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

09/09/09

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến xin phản ánh bằng văn bản, ý kiến gửi về Tổ giúp việc HĐGSCS Trường ĐHCNTT (qua CV. Đoàn Thị Minh Nguyệt hoặc CV. Nguyễn Mạnh Đình) tại phòng A.105 trước 16g00 ngày 10/12/2021.