Skip to content

Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNTT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 (HĐGSCS) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT);

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thông tin ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) xem xét đạt chuẩn giáo sư/phó Giáo sư (GS/PGS) cho các ứng viên.

Trường ĐHCNTT thông báo đến các đơn vị, các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại HĐGSCS Trường ĐHCNTT như sau:

- Số lượng ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS: 01 người; chức danh PGS: 05 người. Trong đó, HĐGSCS đã thông qua danh sách ứng viên được trình bày báo cáo khoa học tổng quan trước Hội đồng bao gồm: chức danh GS: 01 người; chức danh PGS: 04 người.

1. Ứng viên được tín nhiệm và đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 2022 (05 người):

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký

Ngành,
chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Đỗ Phúc

1958

GS

Hệ thống
thông tin

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

08/08/09

2

Nguyễn Tấn Trần
Minh Khang

1974

PGS

Công nghệ
thông tin

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

08/08/09

3

Nguyễn Lưu
Thùy Ngân

1981

PGS

Khoa học
máy tính

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

08/08/09

4

Phạm Văn Hậu

1980

PGS

An toàn
thông tin

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

08/08/09

5

Trịnh Lê Huy

1988

PGS

Vô tuyến điện

truyền thông

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin

08/08/09

2. Ứng viên không hội đủ điều kiện để Hội đồng đưa vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan (01 người):

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký

Ngành,
chuyên ngành

Nơi làm việc

Lý do không đạt

1

Đoàn Thanh Nghị

1976

PGS

Khoa học
máy tính

Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM

Thiếu tiêu chuẩn về
công trình khoa học công bố trên tạp chí/Nhà xuất bản quốc tế có uy tín

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến xin phản ánh bằng văn bản, gửi về Tổ giúp việc của HĐGSCS thông qua Chuyên viên Đoàn Thị Minh Nguyệt hoặc Chuyên viên Nguyễn Mạnh Đình, tại Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng A.105), Trường ĐHCNTT trước 16g00 ngày 01/8/2022./.