Skip to content

Đăng ký Summer Challenge 2022 

Lớp học Khóa học Online về Tư duy Phản biện và thực hành Tư duy Phản biện phối hợp cùng Thinking School

Đăng ký ở https://link.uit.edu.vn/CriticalThinking

Thời gian học như sau:

- 6/7/2022: UIT gửi danh sách đăng ký

- 7/7/2022: Thinking School sẽ email cho các bạn SV có đăng ký để SV bắt đầu học . Nếu sau ngày này SV chưa có nhận email thì SV phải reply ở đây để hỏi

- 7/7/2022: SV bắt đầu học

- 14/7/2022: Kiểm tra nhắc nhở lần 1

- 22/7/2022: Hạn cuối hoàn thành khóa học

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin